Stadgar

VÅRA

STADGAR

 §1 Firma

Föreningens firma är Käxeds Intresseförening Utafjärn. Org.nr 802415-1626

 

§2 Uppgift

Intresseföreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö- och kulturarv. Detta kan nås bland annat genom att;

1. Dokumentera Utafjärns historia genom bandinspelningar, nedteckningar av intervjuer, insamling av gamla fotografier samt kopiering av dessa.

2. Organisera utflykter till för Utafjärns kulturarv intressanta utflyktsmål.

3. Röja stigar och vårda miljön.

4. På ett positivt sätt samarbeta med fritidsboende så att en bra kontakt uppnås med de åretruntboende.

5. Främja bygdens fortlevnad genom egna projekt samt med aktiv påverkan på myndigheter och politiker.

 

§3 Grunderna för förvaltningen

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§4 Medlem

Medlemskap kan sökas av fritids- och åretruntboende samt f.d. boende i Käxeds, Dals, Kjäls, Otterbäckens samt Sunds byar.

Medlemmarna erlägger medlemsavgift vars storlek bestäms vid varje årsmöte.

 

§5 Styrelse: säte, sammansättning

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Kramfors kommun. Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

 

§6 Styrelse: val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år för ordinarie ledamot och 1 år för suppleant. Första gången val äger rum ska 3 ledamot väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§7 Styrelse: kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken ska innehålla uppgift om förekommande ärenden, ska vara styrelsemedlemmarna tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Om en ledamot är förhindrad att närvara ska han genast meddela detta till ordförande, som då har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara men har inte rösträtt.

 

§8 Styrelse: beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och mer än halva styrelsen är närvarande. Styrelsesammanträdet anses dock även behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller ordförandes mening.

Ärenden som inte upptagits i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Frågor får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende har rätt att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas före sammanträdets slut.

Ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska protokollföras. Protokollet ska innehålla uppgifter om datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller, om ordföranden ej medverkat, annan ledamot som därför lett sammanträdet.

 

§9 Styrelse: förvaltning

Styrelsen ska:

1. förvalta föreningens tillgångar.

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper.

3. föra medlemsförteckning.

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet gäller firmatecknare. Firma tecknas av ordförande och kassör i förening. Löpande utgifter tecknar ordförande och kassör var för sig.

 

§10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

 

§11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§12 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före april månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats. Styrelsen kan utlysa extra stämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar så kräver ska styrelsen utlysa extra stämma. Vid sådant krav till styrelsen ska kallelse till sådan extra stämma om möjligt utfärdas inom en vecka.

Stämman ska godkänna uttaxering (medlemsavgift eller extra uttaxering).

 

§13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och distribueras till medlemmarna via post eller e-post senast två veckor före sammanträdet.

I kallelsen ska anges tid, plats och dagordning för stämman.


§14 Motioner

Motioner som ska behandlas på ordinarie stämma ska lämnas till styrelsen i god tid före stämman. Styrelsen ska bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§15 Dagordning vid stämma

Den ordinarie stämman ska behandla följande ärenden;

1. val av ordförande för stämman

2. val av sekreterare för stämman

3. val av 2 justeringsmän

4. styrelsens och revisorernas berättelser

5. ansvarsfrihet för styrelsen

6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7. val av styrelse och styrelseordförande 

8. val av revisor och suppleant

9. val av valberedning

10. övriga frågor

11. meddelande av var protokollet hålles tillgängligt efter justering.

Vid extra stämma ska ärenden under punkterna 1, 2, 3, 6 och 11 behandlas.

  

§16 Stämmobeslut

Stämmobeslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 

I fråga om omröstning gäller en medlem – en röst.

Val med slutna sedlar ska ske om någon begär det.

 

§17 Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom 2 veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna hos ordföranden.

 

§18 Stadgeändringar

Beslut om stadgeändring fattas vid två på varandra följande stämmor. Förslag till ändring skall ha meddelats i samband med kallelse till mötena.

 

§19 Upplösning

Upplösning av Käxeds Intresseförening kan beslutas av två på varandra följande stämmor. Förslaget skall ha kungjorts i förväg vid kallelse Upplöses Intresseföreningen fonderas tillgångarna för att utdelas som stipendier.

Käxed 2017-04-23